Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Wet-en Regelgeving

Voor alle landbouwhuisdieren geldt dat veehouders zich moeten houden aan de meststoffenwet, de hygiënewetgeving, de Europese Transportverordening, het Besluit Landbouw Milieubeheer en de Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten. Daarnaast is er voor schapen ook specifieke regelgeving van kracht: de Identificatie en Registratie (I&R) regeling, deelname aan het diergezondheidsfonds voor schapen en geiten en de Veterinaire Keten Informatie.

I&R schapen en geiten

De I&R-regelgeving voor schapen en geiten houdt in dat de dieren geïdentificeerd en geregistreerd moeten worden. Registratie moet gebeuren door een Uniek BedrijfsNummer (UBN) aan te vragen. Voor dieren die voor 9 juli 2005 geboren zijn, geldt dat een enkel geel oormerk voldoende is (bij geiten was een tatoeage eveneens toegestaan). Voor dieren geboren ná 9 juli 2005 geldt dat zij voorzien moeten zijn van 2 identificatiemiddelen. Dat moet één oormerk zijn, plus als tweede identificatiemiddel de keuze uit:

  • Tweede oormerk (beide oormerken zijn geel);
  • Elektronisch oormerk (beide oormerken zijn dan groen); 
  • Maagbolus (elektronisch) en dan is het bijbehorende oormerk grijs.

Per 1 januari 2010 is een centrale database voor schapen en geiten ingevoerd. Alle lammeren die na die datum zijn geboren, moeten worden voorzien van een elektronisch merk. Het aantal door de EU toegelaten identificatiemiddelen is verruimd. Voor schapen en geiten die na 1 januari 2010 geboren zijn, is het toegestaan naast een oormerk ook een chip in te brengen. Chips en tatoeages mogen alleen bij dieren worden ingebracht die niet de grens over gaan. Europa staat ook een combinatie van een elektronisch oormerk en een pootband of tatoeage toe.

Meer informatie vind u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/schapen-en-geiten-melden.

Diergezondheidsfonds (DGF) voor schapen en geiten

Om de bestrijding van dierziekten te kunnen betalen is er een Diergezondheidsfonds. Dit fonds is ondergebracht bij het Productschap voor Vee en Vlees (PVV). Uitgangspunt van het fonds is dat aan de productschappen alleen die kosten in rekening worden gebracht die voor de professionele veehouderij worden gemaakt. Reden hiervoor is dat productschappen geen heffing op kunnen leggen aan veehouderijbedrijven die hobbymatig dieren houden.

Met name in de schapen- en geitenhouderij is sprake van een relatief groot aandeel hobbyhouders. Hierbij is het belangrijk dat er overeenstemming is over de grens tussen hobbyhouders en professionele houders. Vanaf 2010 int het PVV een heffing voor het Diergezondheidsfonds bij bedrijven met 25 of meer schapen of geiten. Op deze bedrijven bevindt zich 82% van het aantal schapen en geiten in Nederland. Voor deze houders betaalt de overheid eventuele kosten die te maken hebben met het collectieve belang van de diergezondheid.

De heffing voor 2010 en de jaren daarna komt op het volgende neer:

  • Houders met meer dan 25 schapen of geiten krijgen een rekening voor het DGF.
  • Er zijn meerdere peildata: 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus.
  • De dieren worden geteld per 'kop'. Er is geen onderscheid tussen ooien, geiten, rammen, bokken en lammeren.
  • Voor schapen en geiten wordt de grens apart bepaald.
  • De heffing bestaat uit een vast bedrag van € 25 plus circa € 0,70 per dier.
  • Wie voor zowel schapen als geiten wordt aangeslagen, betaalt slechts eenmaal de vaste voet van € 25.

Veterinaire Keten Informatie

Schapen en geiten in Nederland kunnen met ingang van 2010 alleen nog met een overzicht van medicijngebruik en hun ziektegeschiedenis (de zogeheten Veterinaire Keten Informatie (VKI)) naar het slachthuis.

De gegevens van VKI-plichtige schapen en geiten moeten 24 uur voor afleveren bij het slachthuis binnen zijn, tenzij de schapen en geiten via een verzamelcentrum naar de slacht gaan. In dat geval mogen de formulieren tegelijkertijd met afleveren worden overgedragen aan het slachthuis. Dat kan sinds 1 juli 2010 via www.infoschaap.nl en www.infogeit.nl.

De VKI is ook verplicht voor paarden, varkens en pluimvee. De te verstrekken informatie heeft betrekking op de periode van vier weken voor de slacht. Indien er voor bepaalde geneesmiddelen een langere wachttijd geldt, moet die periode worden aangehouden plus twee weken. Ook moeten ziektes waaraan het dier lijdt of heeft geleden, alsmede uitslagen van laboratoriumonderzoek worden vermeld.

Bronnen:

http://www.levendehave.nl/kennisbank/algemeen 

 

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: